Delta Văn phòng Luật là một cung cấp dịch vụ công ty luật pháp lý giải pháp cho các cộng đồng của Ladner, Các Bắc Delta, Annacis Đảo, sẵn có vào, và xa hơn nữa. Chúng ta không hành động cho chính phủ, các ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc các tập đoàn lớn. Tất cả khách hàng của chúng tôi là những cá nhân như cậu hay doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng của chúng tôi

Dịch Vụ của chúng tôi và Chuyên môn